citi prestige ให้ทำบัตรซิตี้แบงก์ผ่านทางออนไลน์ได้แล้วในปี 2565 อนุมัติไว - เงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีและสินเชื่อเงินสด 30 นาทีใน2566 stophighercosts – รีวิวและวิธีสมัครออนไลน์